Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Om oss

History and transformation

Writing the future of a stronger, smarter and greener grid. 

We are a global leader in power technologies and aspire to be the partner of choice for enabling a stronger, smarter and greener grid. We provide product, system, software and service solutions across the power value chain that are designed to meet the growing demand for electricity with minimum environmental impact. These solutions support utility, industry and transport & infrastructure customers to plan, build, operate and maintain their power infrastructure. They are designed to facilitate the safe, reliable and efficient integration, transmission and distribution of bulk and distributed energy generated from conventional and renewable sources.

It is an exciting time to join our company and support us on this journey!

Historia och omvandling

Att skriva framtiden för ett starkare, smartare och grönare elnät

Vi är en global ledare inom kraftteknik och strävar efter att vara den partner man väljer för att möjliggöra ett starkare, smartare och grönare elnät. Vi tillhandahåller produkt-, system-, mjukvaru- och servicelösningar över hela värdekedjan som är utformade för att möta den växande efterfrågan på el med minimal miljöpåverkan. Dessa lösningar stödjer kunder inom publika sektorn, industrin samt transport och infrastruktur med planering, bygge, drift och underhåll av kraftinfrastrukturen. De är utformade för att underlätta säker, pålitlig och effektiv integration, överföring och distribution av bulk och distribuerad energi genererad med konventionella och förnybara källor.

Hållbarhet

Att anpassa oss till hur vi lever nu och hur vi vill forma vår framtid är kärnan i det vi gör. Vårt företag är en plats där passion möter syfte, en organisation som är stolt över att stå för positiv hållbar förändring inom kraftproduktionsindustrin. Vi strävar efter att möjliggöra en framtid där energiproduktionen är mer pålitlig och rättvis. Vill du lära dig mer om hållbarhet i vårt företag?

Affärsenheter

Hitachi ABB Power Grids tillhandahåller och möjliggör hållbar kraftproduktion från källan till uttaget genom våra många produkter och tjänster. Vi har den mest kompletta produktportföljen i branschen genom våra fyra huvudsakliga affärsenheter: transformatorer, högspänning, nätautomation och nätintegration. Vi utvecklar grönare lösningar för våra kunder genom dessa fyra områden tillsammans med våra stödjande avdelningar som marknadsföring, försäljning och våra globala företagsfunktioner. 

Vad brinner du för? Kom och berätta, vi har en plats åt dig.

Sustainability

Adapting to how we live now and how we want to shape our future is at the heart of what we do. Our company is where passion meets purpose, an organization that is proud to stand for positive sustainable change across the power generation industry. We are committed to enabling a future where energy generation is more reliable and equitable. Want to learn more about sustainability at our company?

Business units

Hitachi ABB Power Grids provides and enables sustainable power generation from the source to outlet through our many products and services. We have the most complete product portfolio in the industry through our four main business units; Transformers, High Voltage, Grid Automation, and Grid Integration. We develop greener solutions for our customers through these four areas and with our ancillary departments such as Marketing and Sales, and our global Corporate Functions. 

What are you passionate about? Come tell us, we have a place for you.