Изберете вашия регион и език

Меню

Организационна структура

Serving our customers through global competence and local presence

Discover more about our business and how our operations are organized to deliver customer success.

Our business is a global leader in power technologies. Customers across the energy, mobility, IT, industry and infrastructure sectors trust our world-class teams of experts to deliver pioneering and digital solutions across the power value chain. Solutions are help meet the growing demand for electricity: affordably, reliably, sustainably and in a modern way.

Customers rely upon our solutions to plan, build, operate, optimize and maintain their power infrastructure, whilst increasing overall flexibility and resilience. Our solutions enable the safe, reliable and efficient integration, transmission and distribution of bulk and distributed energy generated from conventional and renewable sources.

Four global Business Units and an extensive local office network

To deliver maximum value, we have organized our operations around four global Business Units and have local offices and research centers spanning 90 countries. This highly networked design enables our 36,000 experts to stay close to customers (fostering a strong awareness and knowledge of local market operating conditions), connecting the latest pioneering developments and solutions, competence and reference points from our global Business Units.

Discover more about our four global Business Units:

Grid Automation

Our Grid Automation hardware, software and services portfolio unites deep domain knowledge and innovative technologies that enable customers across the globe to optimize the critical systems that power, move and connect us. Together, we’re building a more productive and sustainable world.

Grid Integration

Our Grid Integration portfolio spans a wide range of transmission and substation applications, which facilitate reliable and efficient system integration of the future digital electric network with minimum environmental impact. We incorporate the integrated systems, solutions and services of our business's DC and AC fields, including HVDC, Substations, FACTS, Offshore Wind Connections, Semiconductors and Power Consulting, for utility and industrial grid applications, as well as e-transportation solutions.

High Voltage Products

Power Grids is a leader in high-voltage technology, offering a wide range of high-voltage products up to 1,200-kilovolt (kV). We help to enhance the safety, reliability and efficiency of power networks while minimizing environmental impact. Our technology leadership continues to facilitate innovations in areas such as ultra-high-voltage power transmission, enabling smart grids and enhancing eco-efficiency.

Transformers

Through our innovative and diverse Transformers team and pioneering technology we transform energy to add social, environmental and economic value - powering future generations.

Обслужване на нашите клиенти чрез глобална компетентност и присъствие на място

Научете повече за нашия бизнес и как са организирани нашите операции, чиято основна цел е успехът на клиентите.

Нашата компания е световен лидер в енергийните технологии. Клиентите от енергийния, мобилният, информационния, индустриалния и инфраструктурния сектор се доверяват на нашите екипи с експерти от световна класа, които да доставят реяолюционни и дигитални решения по цялата верига на енергийното разпространение. Решенията помагат да се посрещне нарастващото търсене на електроенергия, която да е достъпна, надеждна, устойчива и да се доставя по модерен начин. 

Клиентите разчитат на нашите решения, за да планират, изграждат, експлоатират, оптимизират и поддържат своята енергийна инфраструктура, като същевременно увеличават общата гъвкавост и устойчивост. Нашите решения позволяват безопасна, надеждна и ефективна интеграция, предаване и разпределение на обща и разпределена енергия, генерирана от конвенционални и възобновяеми източници. 

Четири глобални бизнес звена и обширна локална офис мрежа

За да постигнем максимална стойност, ние организирахме дейността си около четири глобални бизнес звена и разполагаме с местни офиси и изследователски центрове в 90 страни. Този силно мрежов дизайн дава възможност на нашите 40 000 експерти да останат близо до клиентите (като насърчаваме силна информираност и познаване на условията на работа на местния пазар), свързвайки най-новите технологични разработки и решения, компетентност и референтни точки от нашите глобални бизнес звена.

Открийте повече за нашите четири глобални бизнес звена: